Pieslēdzies lai sāktu

Lūdzu izvēlies pieslēgšanās veidu

Turpināt ar telefonu


Atpakaļ


Atpakaļ

Vispārīgie noteikumi


Šie Vispārīgie noteikumi ir piemērojami visām attiecībām starp SIA IziPizi un Lietotāju saistībā ar IziPiziAPP piegādes platformas (atbilstoši zemāk sniegtajai definīcijai) izmantošanu, kā arī noteiktiem ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību noslēgto Piegādes līgumu (atbilstoši zemāk sniegtajai definīcijai) aspektiem.
Reģistrējoties IziPiziAPP piegādes platformā, Lietotājs piekrīt šo Vispārīgo noteikumu piemērošanai un saturam un ir informēts par savu personas datu, kas izpausti reģistrējoties IziPiziAPP piegādes platformā un tās lietošanas procesā, apstrādi atbilstoši šajos Vispārīgajos noteikumos ietvertajiem nosacījumiem.

1. Definīcijas
„Piegādes līgums” ir līgums par Pasūtītāja sūtījuma piegādes pakalpojumu pirkšanu, kas veikti IziPiziAPP aplikācijā.
„IziPiziAPP” nozīmē: SIA IziPizi, Rīga, Brīvības iela 140 - 1, LV-1012
IziPiziAPP piegādes platform nozīmē: SIA IziPizi pārvaldītu piegādes platformu kā informācijas
sabiedrības pakalpojumu, kas darbojas kā platforma, kas (i) privātpersonām un juridiskām personām ļauj noslēgt piegādes līgumu par vēlamā sūtījuma piegādi kā Klientiem, (ii) privātpersonām un juridiskām personām saņemt sūtījumus caur IziPiziAPP kā Klientiem(iii) ļauj Kurjeram piedāvāt piegādes pakalpojumus un noslēgt Piegādes līgumus ar Klientiem.
Klients nozīmē jebkādu IziPiziAPP piegādes platformas Lietotāju, kas ir veicis Pasūtījumu un noslēdz Piegādes līgumu ar Kurjeru.
Kurjers nozīmē jebkuru personu vai uzņēmumu, kas IziPiziAPP piegādes platformā reģistrēta kā piegādes pakalpojumu sniedzējs Klientiem attiecībā uz sūtījumiem, kas pasūtīti ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību.
Kurjera maksa nozīmē maksu par piegādes pakalpojumiem saistībā ar Pasūtījumu, kuru Klients maksā Kurjeram saskaņā ar Piegādes līgumu. Kurjera maksa tiek aprēķināta saskaņā ar 6. sadaļā norādītajiem principiem.
Piegādes līgums nozīmē līgumu starp Klientu un Kurjeru par Klienta pasūtīto sūtījumu piegādi, kas noslēgts ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību. Piegādes vieta nozīmē Pasūtījumā norādīto adresi, kur sūtījuma saņēmējs vēlas saņemt sūtījumu.
Vispārīgie noteikumi nozīmē šos noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami attiecībām starp SIA IziPizi un Klientu attiecībā uz IziPiziAPP piegādes platformas izmantošanu no Klienta puses.
Pasūtījums nozīmē pasūtījumu, kuru Klients ir iesniedzis IziPiziAPP platform uz nosūtīšanu un kā saņemšanu ir apstiprinājis saņēmējs.
Piegādes cena nozīmē cenu, kuru Lietotājam ir jāmaksā par Pasūtījuma piegādi.
Lietotājs nozīmē jebkuru personu, kas ir reģistrējusi lietotāja kontu IziPiziAPP piegādes platformā un izmanto IziPiziAPP piegādes platformu ar šāda lietotāja konta starpniecību.

2. TIESISKAIS REGULĒJUMS
2.1. IziPiziAPP piegādes platforma ļauj Klientam pasūtīt sūtījuma piegādi Pasūtījumu piegādi uz Saņēmēja norādīto Piegādes vietu.
2.2. Klients noslēdz Piegādes līgumu par Pasūtījuma piegādi tieši ar Kurjeru. Piegādes līgums tiek uzskatīti par noslēgtiem no brīža, kad Pasūtījums tiek apstiprināts IziPiziAPP piegādes platformā.
2.3. Pārvaldot IziPiziAPP piegādes platformu , SIA IziPizi rīkojas vienīgi kā informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējs un nav Piegādes līguma līdzējs. SIA IziPizi nav piegādes pakalpojumu sniedzējs, un nav nekādā veidā atbildīgs par Piegādes līguma izpildi.
2.4. Pārvaldot IziPiziAPP piegādes platformu, SIA IziPizi rīkojas kā Kurjeru pārstāvis, būdams starpnieks Piegādes līgumos starp Kurjeriem un Klientiem. Katrs Kurjers ir pilnvarojis SIA IziPizi kā pārstāvi saņemt maksājumus no Klientiem attiecīgā pilnvaras devēja vārdā

3. SŪTĪJUMU SŪTĪŠAŅA AR IziPiziAPP PIEGĀDES PLATFORMAS STARPNIECĪBU
3.1. Pakalpojuma apraksts
3.2. IziPiziAPP nodrošina platformu, kurā Lietotājs var pieteikt paciņas nosūtīšanu Latvijā.
3.3. IziPiziAPP nodrošina platformu, kas savieno Pasūtītāju ar pārvadātāju, piedāvājot Pasūtītājam tā brīža lētāko pasūtījma piegādes cenu.
3.4. IziPiziAPP patur tiesības atteikt pasūtījumu, ja pasūtījuma maršrutā nedodas neviens kurjers. Tādā gadījumā Klientam tiks atgriezta samaksa par pasūtījumu pirnā apmērā.
3.5. Paūtījuma process :
3.5.1. Pasūtītājs reģistrējas aplikācijā
3.5.2. Izvēlas adresi no kuras vēlas sūtīt.
3.5.3. Izvēlies sūtījuma svaru un fotografē sūtījumu.
3.5.4. Saņēmējam tiek nosūtīta informācija par sūtījumu kuru saņemot saņēmējs norāda saņemšanas adresi.
3.5.5. Pēc saņēmēja apstiprinājuma aplikācija uzrāda piegādes attālumu un piegādes sākuma cenu. Pasūtītājs apstiprina piegādes cenu. Pēc piegādes cenas apstiprināšanas sākas pārvadātāju cenu iesniegšana dilstošā secībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas laika beigām, no Pasūtītāja iekasē lētāko Piegādātāja piedāvājumu un Piegādātājs pēc darījuma apstiprinājuma dodas pēc pasūtījuma.
3.5.6. Pasūtītājs, piegādātājs un saņēmējs IziPiziAPP var sekot līdzi piegādes statusam, maršrutam. Sūtījuma pieņemšana un nodošana notiek caur IziPiziAPP lietotni.
3.6. Lietotāja konta izveides laikā, kas ļauj piekļūt IziPiziAPP piegādes platformai, Lietotāja mobilā tālruņa numurs tiek pievienots attiecīgajam IziPiziAPP Lietotāja kontam un reģistrēts SIA IziPizi datubāzē. Ja Lietotājs vairs neizmanto mobilā tālruņa numuru, viņam/viņai ir jāinformē par to SIA IziPizi 7 dienu laikā, lai Lietotāja konta dati tiktu anonimizēti. Ja Lietotājs nepaziņo SIA IziPizi par jebkādām izmaiņām savā numurā, mobilo sakaru operators var nodot šo mobile tālruna numuru citai personai un, izmantojot IziPiziAPP piegādes platformu, šī cita persona var redzēt Lietotāja datus.
3.7. Kurjers piegādās Pasūtījumu uz Piegādes vietu, kuru Klients norādījis ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību.
3.8. Klientam ir jāatrodas Pasūtījuma izņemšanas vietā vismaz Pasūtījuma piegādes prognozētajā laikā, kas norādīts IziPiziAPP piegādes platformā. Klientam ir jāatbild uz tālruņa zvaniem uz IziPiziAPP piegādes platformā norādīto numuru, sākot no Pasūtījuma iesniegšanas IziPiziAPP piegādes platformā brīža līdz Pasūtījuma nodošanai kurjeram. Tie paši noteikumi attiecas uz pasūtījuma saņēmēju.
3.9. SIA IziPizi Kurjera vārdā var atcelt piegādi un iekasēt no Klienta pilnu Pasūtījuma cenu šādos gadījumos:
3.10.1. Klients nav pieejams Piegādes vietā 10 minūšu laikā pēc Kurjera ierašanās tajā;
3.10.2. 10 minūšu laikā Kurjers nevar piezvanīt uz Klienta norādīto tālruņa numuru; vai
3.11. Ja sūtījums ir paņemts no sūtītāja, bet nevar tikt piegādāts saņēmējam, tas tiks nogādāts SIA IziPizi noliktavā un par sūtījuma izņemšanu jāvienoajs ar SIA IziPizi par atkārtotu piegādi vai atgriežanu.
3.11.1 Par atkārtotu piegādi vai sūtījuma atgriešanu var tikt iekasēta papildu samaksa
3.12. Ja sūtījumu nav izdevies piegādāt atkārtoti un tas glabājas SIA IziPizi noliktavā vairāk kā 10 dienas, SIA IziPizi ir tiesības iznīcināt sūtījumu nesaskaņojot ar sūtītāju.
3.12.1. SIA IziPizi neuzņemas nekādu finasiālu zaudējumu segšanu, ja sūtījums nav ticis saņemts, noturēts ilgāk par 10 dienām un ticis iznīcināts.
3.13. Jebkāds ar IziPiziAPP piegādes platformas starpniecību Kurjera Klientam norādītais piegādes laiks vai jebkādas cita laika aplēses ir tikai prognozētais laiks. Nav nekādas garantijas, ka sūtījums tiks piegādāts prognozētajā laikā. Pasūtījumu piegādes laikus var ietekmēt arī tādi faktori kā satiksmes sastrēgumi, sastrēgumstundas un laikapstākļi.

4. SŪDZĪBAS
4.1. Ja Klientam ir jebkādas sūdzības par pasūtītajiem Ēdieniem vai Pasūtījuma piegādi, Klients tiek aicināts par to informēt SIA IziPizi ar e-pasta starpniecību : birojs@izipiziapp.com cik vien drīz iespējams, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc konkrētā Pasūtījuma piegādes. SIA IziPizi var pieprasīt fotogrāfiju vai citus pierādījumus, vai ar sūdzību saistīto apstākļu skaidrojumus.
4.2. Lai gan SIA IziPizi nav piegādes pakalpojumu sniedzējs, un nav atbildīgs par attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem, SIA IziPizi mēģinās rast risinājumu mierīgā ceļā un var atmaksāt naudas līdzekļus saistībā ar attiecīgo sūtījuma piegādi, ja SIA IziPizi ir saprātīgs iemesls uzskatīt, ka sūdzība ir pamatota.

5. NORĒĶINI UN RĒĶINU IZSNIEGŠANA
5.1. Klientam ir jāmaksā Kurjeram Kurjera maksa IziPiziAPP piegādes platformas aprēķinātajā apmērā. Kurjera maksa tiks aprēķināta, ņemot vērā piegādes svaru,piegādes maršruta garumu, piegādes veidu un citus kritērijus. Piemērojamā Kurjera maksa Klientam tiks norādīta pirms Pasūtījuma apstiprinājuma.
5.2. SIA IziPizi, rīkojoties kā Kurjera pārstāvis, sagatavo un iesniedz Klientam rēķinus vai informatīvas kvītis par Kurjera maksu un Kurjera vārdā, kā arī Kurjera vārdā pieņem no Klienta rēķinu apmaksu.
SIA IziPizi ir pilnvarots Kurjera vārdā iekasēt Kurjera maksu un atbilstoši izmaksāt summas attiecīgajam pilnvaras devējam.
5.3. Visi maksājumi tiek apstrādāti no Klienta maksājumu kartes vai citiem norēķinu veidiem, kurus Klients ir aktivizējis IziPiziAPP piegādes platformā. Maksājumus apstrādā trešās personas maksājumu apstrādātājs. Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas Klients authorize maksājumu Pasūtījuma cenas apmērā ar savu maksājumu karti vai izmantojot citus pieejamos norēķinu veidus, un attiecīgā summa tiks rezervēta maksājumu kartē vai citos maksājumu līdzekļos. Ar Pasūtījumu saistītie maksājumi tiks veikti un iekasēti no Klienta maksājumu kartes vai izmantojot citus norēķinu veidus 72 stundu laikā pēc Pasūtījuma apstiprinājuma.
5.4. No Piegādes līguma izrietošās Klienta maksājumu saistītas tiek uzskatītas par izpildītām pret attiecīgi Kurjeru, kad maksājums ir veikts SIA IziPizi un atskaitīts no Klienta kredītkartes. Ja Klienta kredītkartē nebūs iespējams rezervēt Pasūtījuma cenu, Pasūtījums netiks nodots kurjeram.
5.5. SIA IziPizi vienīgi pēc saviem ieskatiem var izteikt piedāvājumus noieta veicināšanai un piedāvāt atlaides Kurjera maksai.

6. ATCELŠANA UN LIETOŠANAS PĀRTRAUKŠANA
6.1. Klients nedrīkst atsaukt vai anulēt Pasūtījumu pēc maksājuma rīkojumu iesniegšanas par attiecīgās Pasūtījuma cenas samaksu.

6.2. SIA IziPizi ir tiesīgs nekavējoties dzēst Klientu no IziPiziAPP piegādes platformas un/vai atteikt vai anulēt jebkādus Pasūtījumus, ja Klients jebkādā veidā ļaunprātīgi izmanto IziPiziAPP piegādes platformu vai nodara tai kaitējumu, ja SIA IziPizi ir pamatotas aizdomas par Klienta krāpnieciskām darbībām, izmantojot IziPiziAPP piegādes platformu, vai ja Klients citādi neievēro savas šajos Vispārīgajos noteikumos noteiktās saistības (piemēram,vairākkārtīgi neatrodoties Piegādes vietā.
6.3. Klients nedrīkst izmantot IziPiziAPP piegādes platformu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas nolūkiem. Ja Klients pārkāpj šajā 7.3. punktā noteikto, SIA IziPizi var neatgriezeniski pārtraukt Klienta dalību IziPiziAPP piegādes platformā.

7. LICENCĒŠANA, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS UN DATU APSTRĀDE
7.1. Reģistrējoties IziPiziAPPpiegādes platformā, SIA IziPizi piešķir Lietotājam atsaucamu, neekskluzīvu, nenododamu, apakšlicencē nenododamu licenci izmantot IziPiziAPP piegādes platformu Pasūtījumu piegādes organizēšanas mērķim.
7.2. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz programmatūru, dokumentāciju vai informāciju, kuru SIA IziPizi (vai kāds SIA IziPizi vārdā) izstrādājis un izmanto informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanas ietvaros saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem (tai skaitā IziPiziAPP piegādes platformu un jebkādiem tajā augšupielādētiem materiāliem), pieder SIA IziPizi. Lietotājs nedrīkst kopēt, modificēt, pielāgot, veikt reverso inženieriju, dekompilēt vai citādi noskaidrot IziPiziAPP piegādes platformas vai jebkuras citas SIA IziPizi izmantotās programmatūras pirmkodu vai iegūt un izmantot jebkādus datus no IziPiziAPP piegādes platformas komerciāliem nolūkiem vai jebkādam citam nolūkam, izņemot piegādes pasūtīšanu. Lietotājam IziPiziAPP piegādes platforma ir jāizmanto tikai un vienīgi saviem personīgajiem, nekomerciālajiem nolūkiem.
7.3. Lietotāju un Klientu personas datu apstrādes principi ir norādīti Privātuma politikā, kas pieejama IziPiziAPP piegādes platformā.
7.4. SIA IziPizi nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus attiecībā uz IziPiziAPP piegādes platformas kvalitāti, tostarp attiecībā uz acīmredzamu vai slēptu trūkumu neesamību, piemērojamību parastajam vai konkrētajam (īpašajam) mērķim, un SIA IziPizi nav pienākuma apmierināt Lietotāju prasījumus attiecībā uz IziPiziAPP piegādes platformas kvalitāti.

8. ATBILDĪBA
8.1. Kurjeri ir vienpersoniski atbildīgi par Piegādes līguma izpildi, un SIA IziPizi neuzņemas par to nekādu atbildību.
8.2. Ja Lietotājam ir aizdomas, ka viņa/viņas IziPiziAPP piegādes platformai piesaistītā kredītkarte ir nozagta un/vai to krāpnieciskos nolūkos izmanto trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to SIA IziPizi. Līdz šāda paziņojuma saņemšanai SIA IziPizi nebūs atbildīgs par jebkādu krāpniecisku Lietotāja kredītkartes izmantošanu no trešo personu puses Lietotāja kontā.

8.3. IziPiziAPP piegādes platforma Lietotājam tiek nodrošināta tikai un vienīgi “tāda, kāda tā ir”. SIA IziPizi nebūs atbildīgs par jebkādiem pārtraukumiem, savienojuma kļūdām, IziPiziAPP piegādes platformas nepieejamību vai bojājumiem.

9. DAŽĀDI NOTEIKUMI
9.1. SIA IziPizi saglabā tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Vispārīgajos noteikumos, grozītos Vispārīgos noteikumus augšupielādējot IziPiziAPP piegādes platformā un paziņojot par to visiem Lietotājiem, izmantojot sms izsūtni.
9.2. SIA IziPizi var jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma daļēji vai pilnībā izmainīt vai dzēst dažādas piegādes platformas daļas vai izmainīt IziPiziAPP piegādes platformu.
9.3. IziPiziAPP piegādes platformas lietošanai un visām tiesiskajām attiecībām saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem būs piemērojami Latvijas tiesību akti. Klientu, kurš ir patērētājs, aizsargā arī tās obligātās tiesību normas, kuras būtu piemērojamas šī noteikuma neesamības gadījumā.
9.4. Ja attiecīgo no šiem Vispārīgajiem noteikumiem izrietošo strīdu nevarēs atrisināt sarunās, tad strīds tiks galīgi atrisināts Rīgas apgabala tiesā, Latvijā. Ja Klients ir patērētājs, jurisdikciju nosaka saskaņā patērētājiem piemērojamajām obligātajām tiesību normām.

IziPiziAPP personas datu aizsardzība

SIA IziPizi („mēs”) apstrādā IziPiziAPP pārvadājumu pasūtīšanas pakalpojumu lietotāju (IziPiziAPP) un tīmekļa vietnes izipiziapp.com , izipiziapp.eu, izipiziapp.lv (Tīmekļa vietne) apmeklētāju personas datus.
Vārdu savienojums IziPiziAPP Pakalpojumi attiecas gan uz Vietni, gan IziPiziAPP Lietotni. Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību vārdi Lietotājs un Jūs kopā attiecas uz mūsu un mūsu grupas uzņēmumu klientiem, pārstāvjiem un citiem mūsu klientu organizāciju pilnvarotiem lietotājiem, potenciāliem klientiem un IziPiziAPP Pakalpojumu lietotājiem. Jūs kļūstat par IziPiziAPP klientu, reģistrējoties IziPiziAPP Pakalpojumā un izveidojot lietotāja kontu.
Personas datu aizsardzību iekļauj, piemēram, personas datu veidus, ko mēs apstrādājam, kā mēs apstrādājam personas datus un kā Jūs varat izmantot savas tiesības kā datu subjekts (piemēram, tiesības iebilst, piekļuves tiesības).
Uz dažiem mūsu pakalpojumiem var attiekties atsevišķa privātuma politika. Ja konkrētam pakalpojumam tiek piemērota atsevišķa privātuma politika, mēs to publicēsim saistībā ar attiecīgo pakalpojumu.
Šis Paziņojums par personas datu aizsardzību var tikt atjaunināts, lai atspoguļotu izmaiņas datu apstrādes praksē vai citādi. Jaunāko versiju varat atrast Vietnē. Mēs neveiksim būtiskas izmaiņas šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību un nesamazināsim šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību Lietotāju tiesības bez tā iepriekšējas paziņošanas.

1. DATU PĀRZINIS(-ŅI)
Personas datu aizsardzība attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic IziPiziAPP.
Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic IziPiziAPP.

2. SIA IziPizi KONTAKTINFORMĀCIJA
Nosaukums: SIA IziPizi
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40203272626
Pasta adrese: Rīga, Brīvības iela 140 - 1, LV-1012
E-pasts: birojs@izipizi.lv
izipizi.lv

3. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN DATU AVOTI
Mūsu apkopotos un apstrādātos personas datus var iedalīt divās vispārīgās datu kategorijās: Lietotāju dati un Analytics dati.
Lietotāju dati
Lietotāju dati ir personas dati, kas savākti tieši no Jums vai no mūsu partneriem lai nodrošinātu piegādi. Mēs varam ievākt Lietotāju datus no mūsu lietotājiem un partneriem dažādos veidos, tostarp pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas ar partneri, vai kad Lietotājs reģistrējas IziPiziAPP, abonē biļetenu vai aizpilda veidlapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs ievācam informāciju arī par jebkuriem darījumiem un maksājumiem, ko veicat ar IziPiziAPP starpniecību.
Lietotāja dati, kas nepieciešami IziPiziAPP Pakalpojumu izmantošanai
Turpmāk minētie mūsu apkopotie un apstrādātie personas dati ir nepieciešami, lai pienācīgi izpildītu mūsu līgumu, kā arī īstenotu mūsu leģitīmās intereses, vienlaikus pildot līgumsaistības ar mūsu partneri un savus juridiskus pienākumus.
Pēc pakalpojumu līguma noslēgšanas starp mums un Partneri, Partneris sniedz mums Jūsu pilnu vārdu e-pasta adresi, telefona nummuru un adresi.
Reģistrējoties IziPiziAPP un izveidojot lietotāja kontu, Jūs sniedzat mums šādu informāciju:
· pilns vārds - Obligāti
· tālruņa numurs - Obligāti
· e-pasta adrese - ne vienmēr
Jūs varat veikt savienojumus ar sociālajiem tīkliem, vai e-pastiem.
· informācija par Jūsu maksājumu līdzekli (-ļiem), piemēram, Jūsu maksāšanas līdzekļa (-u) numurs un derīguma termiņš (nepieciešams, lai pasūtītu piegādes, izmantojot IziPiziAPP Pakalpojumus, taču ko neglabā IziPiziAPP, jo IziPiziAPP maksājumu apstrādei izmanto trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzēju)
Lietotāju dati, ko Jūs sniedzat brīvprātīgi
Jūsu lietotāja vai klientu pieredzi var uzlabot, sniedzot mums šādu informāciju
Papildinformācija par kontu: attēls piegādes adrese atrašanās vietas dati (ja piekrītat atrašanās vietas datu apstrādei) cita informācija, ko sniedzat, izveidojot lietotāja kontu vai vēlāk mainot konta profilu
Cita informācija. Mēs varam apstrādāt arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegto informāciju, piemēram: informāciju, ko sniedzat, vērtējot mūsu pakalpojumus piekrišana (opt-in) un nepiekrišana (opt-out) informācijas izmantošanai tirgvedības vajadzībām informāciju, ko sniedzat pa tālruni vai e-pastu, vai sarunā ar mums, ieskaitot zvanu ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu ierakstus
Papildus Lietotāju datiem, kas ievākti no jums un Partneriem, mēs apstrādājam atsevišķus personas datus, ko par Jums sniedz trešo personu pakalpojumu sniedzēji.
Ja pievienojat Facebook vai pierakstāties savā kontā, izmantojot Facebook, Facebook dalās ar mums ar Jūsu personas datiem, piemēram, Jūsu profila attēlu, Facebook draugu izlasi un Facebook ID. Tāpar Google+ , WhatsApp, Mesenger , Telegram vai e-pasti ar kuru veicat savienojumus.
Analytics dati
Lai gan mēs parasti neizmantojam Analytics datus, lai identificētu Jūs kā indivīdu, dažreiz Jūs var atpazīt, izmantojot šos datus vai nu atsevišķi, vai kombinējot vai savienojot ar Lietotāja datiem. Šādās situācijās Analytics datus arī var uzskatīt par personas datiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un mēs uzskatīsim šādus datus par personas datiem.
Kad Jūs apmeklējat vai mijiedarbojaties ar IziPiziAPP Pakalpojumiem, mēs varam automātiski ievākt šādus Analytics datus
Ierīces informācija. Par tehnisko ierīci, ko izmantojat, lietojot IziPiziAPP pakalpojumus, mēs ievācam šādu informāciju: ierīce un ierīces identifikācijas numurs, ierīces IMEI valsts IP adrese pārlūka veids un versija operētājsistēma interneta pakalpojumu sniedzēji ierīces reklāmas identifikators apmeklētāja identifikators
Lietošanas informācija. Mēs apkopojam informāciju par Jūsu IziPiziAPP pakalpojumu lietošanas paradumiem, piemēram: IziPiziAPP Pakalpojumos pavadītais laiks mijiedarbība ar IziPiziAPP Pakalpojumiem informācija par Jūsu pasūtījumiem, kas veikti ar IziPiziAPP Pakalpojumu starpniecību vietnes URL, ko apmeklējāt pirms un pēc IziPiziAPP Pakalpojumu apmeklējuma IziPiziAPP Pakalpojumu apmeklējumu laiks un datums apmeklētās IziPiziAPP Pakalpojumu sadaļas produkti,pakalojumi ko meklējat, izmantojot IziPiziAPP Pakalpojumus
Sīkdatnes
Mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, lai ievāktu un glabātu Analytics datus un citu informāciju, kad lietotāji apmeklē IziPiziAPP Pakalpojumus, tostarp sīkfailus un tīmekļa bāksignālus.
Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek nosūtīti un saglabāti Jūsu ierīcē, ļaujot identificēt IziPiziAPP Pakalpojumu apmeklētājus,atvieglojot IziPiziAPP Pakalpojumu izmantošanu un izveidojot informācijas kopsavilkumu par mūsu apmeklētājiem. Tas ļauj mums uzlabot IziPiziAPP Pakalpojumus un labāk apkalpot mūsu Lietotājus. Sīkdatnes nekaitēs Jūsu ierīcei vai datnēm. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai pielāgotu IziPiziAPP pakalpojumus un mūsu sniegto informāciju saskaņā ar mūsu Lietotāju individuālajām interesēm. Daži sīkfaili nepieciešami, lai nodrošinātu IziPiziAPP Pakalpojumu netraucētu izmantošanu, un tie tiek izmantoti, piemēram, lai atcerētos Jūsu valodas un valsts izvēli. Citos sīkfailos tiek apkopota informācija par to, kā tiek izmantoti IziPiziAPP Pakalpojumi, piemēram, kurš saturs tiek bieži apmeklēts, lai uzlabotu IziPiziAPP Pakalpojumus. Sīkfaili tiek izmantoti arī, lai rādītu mūsu reklāmas IziPiziAPP Pakalpojumos vai izvēlētajās trešo personu platformās.
Lietotāji var izvēlēties uzstādīt savu pārlūkprogrammu atteikt sīkdatnes vai brīdināt, ka sīkdatnes tiek sūtītas. Piemēram, turpmāk minētās saites sniedz informāciju par to, kā dažos populāros pārlūkos pielāgot sīkfailu iestatījumus:
Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas IziPiziAPP Pakalpojumu daļas var nedarboties pienācīgi, ja tiek atteikta sīkdatņu izmantošana.
Tīmekļa bāksignāli ir tehnoloģija, kas ļauj identificēt vietņu lasītājus un e-pasta vēstules, piemēram, lai uzzinātu, vai e-pasta vēstule ir izlasīta.
Tīmekļa analīzes pakalpojumi

4. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN LIKUMISKAIS PAMATS
Mērķi
IziPiziAPP veiktajai Jūsu personas datu apstrādei ir vairāki mērķi. Vienlaicīgi var darboties viens vai vairāki no šādiem mērķiem:
Lai sniegtu IziPiziAPP Pakalpojumus un pildītu mūsu līgumsaistības (juridiskais pamats: līguma izpilde un leģitīmās intereses)
IziPiziAPP apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu Jums piedāvāt IziPiziAPP Pakalpojumus saskaņā ar līgumu starp Jums un SIA IziPizi, vai starp Partneri un IziPiziAPP vai, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts starp Jums un IziPiziAPP vai Jums un IziPiziAPP Partneri. IziPiziAPP var arī apstrādāt Jūsu personas datus, ja tas nepieciešams IziPiziAPP leģitīmu un nozīmīgu interešu nodrošināšanai.
Mēs izmantojam datus lai, piemēram, apstrādātu Jūsu pieprasījumus, lai sazinātos ar jums, lai apstrādātu Jūsu maksājumus vai jebkuru atmaksu (attiecīgos gadījumos) un lai nodrošinātu mūsu partneriem ( pārvadātājiem un tirgotājiem) nepieciešamo informāciju Jūsu pasūtījuma sagatavošanai vai piegādei. Ja sazināties ar mūsu klientu servisu, mēs izmantosim Jūsu sniegto informāciju, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai atrisinātu Jūsu sūdzību.
Mēs varam vākt, izmantot un koplietot datus par precīzu vai aptuvenu Jūsu atrašanās vietu, ieskaitot Jūsu datora vai mobilā tālruņa ģeogrāfisko atrašanās vietu, lai mēs Jums parādītu Piegādes galamērķi un sniegtu precīzu informāciju par Jūsu piegādes statusu. Informācija par Jūsu atrašanās vietu, kas ļauj identificēt Jūs personīgi, netiek vākta vai izmantota bez Jūsu piekrišanas. Atļauja izmantot Jūsu atrašanās vietu tiek pieprasīta IziPiziAPP Profilā.
Mūsu juridiskajiem pienākumiem (juridiskais pamats: juridiska pienākuma izpilde)
SIA IziPizi apstrādā datus, lai mēs varētu administrēt un izpildīt tiesību aktos noteiktās saistības. Tas ietver datus, kas apstrādāti, lai izpildītu mūsu grāmatvedības pienākumus un sniegtu informāciju attiecīgajām iestādēm, piemēram, nodokļu iestādēm.
Prasību izskatīšanai un juridiskajiem procesiem (tiesiskais pamats: leģitīmās intereses)
IziPiziAPP var apstrādāt personas datus saistībā ar prasību izskatīšanu, parādu piedziņu un tiesvedību. Mēs varam arī apstrādāt datus krāpšanas, mūsu pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas un datu, sistēmas un tīkla drošības novēršanai.
Klientu saziņai un tirgzinībai (juridiskais pamats: leģitīmās intereses)
SIA IziPizi apstrādā Jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums par IziPiziAPP pakalpojumiem un informētu par izmaiņām. Jūsu personas dati tiek izmantoti arī tāpēc, lai pārdotu jums IziPiziAPP Pakalpojumus. Leģitīmās intereses ir apstrādes pamatā, piemēram, kad IziPiziAPP personalizē piedāvājumus un sniedz Jums pakalpojumus, kas Jums ir atbilstošāki, kā arī gadījumos, kad IziPiziAPP analizē informāciju par Jūsu veiktajām izvēlēm un sniegtajām atsauksmēm, lai uzlabotu sniegtos pakalpojumus.
Kvalitātes uzlabošanai un tendenču analīzei (juridiskais pamats: leģitīmās intereses)
Mēs varam arī apstrādāt informāciju par to, kā Jūs izmantojat IziPiziAPP Pakalpojumus, lai uzlabotu IziPiziAPP Pakalpojumu kvalitāti, piemēram, analizējot SIA IziPizi pakalpojumu izmantošanas tendences. Lai nodrošinātu pakalpojumu atbilstību Jūsu vajadzībām, personas dati var tikt izmantoti, piemēram, klientu apmierinātības aptaujām. Kad iespējams, mēs to darīsim tikai ar apkopotiem, personu neidentificējošiem datiem.
Apstrādes tiesiskais pamatojums
SIA IziPizi apstrādā Jūsu personas datus, lai pildītu savas līgumsaistības pret Jums vai Partneri pildītu juridiskus pienākumus. Turklāt mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai īstenotu mūsu likumīgās intereses vadīt, uzturēt un attīstīt savu uzņēmējdarbību, kā arī veidot un uzturēt attiecības ar klientiem. Izvēloties izmantot Jūsu datus uz mūsu leģitīmo interešu pamata, mēs izvērtējam pašu intereses, salīdzinot tās ar Jūsu tiesībām uz privātumu un, piemēram, nodrošinām jums vienkāršu atteikšanās (opt-out) iespēju no tirgzinības komunikācijas un, kad iespējams, izmantojam pseidonimizētus vai neidentificējamus personas datus.
Dažās IziPiziAPP Pakalpojumu daļās Jums var lūgt sniegt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Jūsu personas dati netiek apstrādāti, ja Jūs piekrišanu neesat devis, un Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu.

5. SAŅĒMĒJI
Mēs dalāmies ar Jūsu personas datiem IziPiziAPP iekšienē tikai tad, ja tas ir pamatoti nepieciešams šī Paziņojuma par personas datu aizsardzību vajadzībām.
Mēs nedalāmies ar Jūsu informāciju ar trešajām personām ārpus IziPiziAPP, ja vien nav piemērojams kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem.
Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību noteiktajiem un pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju mērķiem
Ciktāl trešajām personām (piemēram, tirgotājiem, kas sagatavo Jūsu pasūtījumu, mūsu kurjeru partneriem, kas piegādā Jūsu pasūtījumu, un Partneriem, kas var maksāt par Jūsu pasūtījumu, vai citām trešajām personām) ir nepieciešama piekļuve personas datiem, lai mēs un šīs trešās personas varētu sniegt IziPiziAPP pakalpojumus, mēs šādām trešajām personām sniedzam Jūsu personas datus. Turklāt mēs varam sniegt jūsu personas datus pilnvarotajiem pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, kas sniedz mums pakalpojumus vai sadarbojas ar mums (tai skaitā datu glabāšanas, grāmatvedības, pārdošanas un tirgzinības pakalpojumus), lai apstrādātu datus, un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai apstrādātu Jūsu maksājumus.
Ja personas datus IziPiziAPP vārdā apstrādā trešās personas, SIA IziPizi veic atbilstīgus līgumiskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti tikai šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību norādītajiem mērķiem un saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem, un ievērojot attiecīgos mūsu instrukcijas un konfidencialitātes un drošības pasākumus.
Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja Jūs sniedzat personas datus tieši trešajai personai, piemēram, izmantojot saiti IziPiziAPP, datu apstrāde parasti notiek, balstoties uz to politiku un standartiem.
Juridisku iemeslu un juridisku procesu dēļ
Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus trešajām personām ārpus IziPiziAPP, ja mums ir labticīgi uzskati, ka pieeja šai informācijai un tās izmantošana ir pamatoti nepieciešama lai: (i) atbilstu jebkuram piemērojamam likumam, noteikumiem un/vai tiesas nolēmumam; (ii) atklātu, novērstu vai citādi risinātu krāpšanu, kriminālpārkāpumus, drošības vai tehniskas problēmas; un/vai (iii) aizsargātu SIA IziPizi, Lietotāju vai sabiedrības intereses, īpašumus vai drošību, ciktāl tas atbilst likumiem. Kad iespējams, mēs informēsim Jūs par šādu apstrādi.
Citiem likumīgiem mērķiem
Ja SIA IziPiziAPP ir iesaistīts apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus trešajām iesaistītajām personām. Tomēr mēs turpināsim nodrošināt visu Jūsu personas datu konfidencialitāti. Visi Lietotāji, kurus tas skar, tiks informēti, kad to personas dati tiek nosūtīti vai kļūst par cita privātuma aizsardzības paziņojuma datu subjektu.
Ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu
Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar trešajām personām ārpus IziPiziAPP, kad mums ir Jūsu nepārprotama piekrišana to darīt. Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atsaukt šo piekrišanu, sazinoties ar mums.

7. GLABĀŠANAS PERIODS
SIA IziPizi neglabā Jūsu personas datus ilgāk nekā tas ir juridiski atļauts un nepieciešams, lai sniegtu IziPiziAPP pakalpojumus vai to attiecīgās daļas. Uzglabāšanas periods ir atkarīgs no informācijas būtības un apstrādes mērķa. Rezultātā maksimālais uzglabāšanas periods var būt atšķirīgs dažādos gadījumos. SIA IziPizi veic nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu personas datu precizitāti un dzēstu nepareizus vai nevajadzīgus personas datus.
Lielākā daļa personas datu, kas attiecas uz Lietotāja lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos, tiek dzēsti, kad beidzies 90 dienu termiņš, pēc tam, kad Lietotājs ir dzēsis savu lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos. Pēc tam, daļu no personas datiem, kas attiecas uz Lietotāja lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos, var glabāt tikai tik ilgi, kamēr šādas apstrādes nepieciešamība ir noteikta tiesību aktos vai ir pamatoti nepieciešama mūsu juridisko pienākumu pildīšanai vai likumiskajām interesēm, piemēram, prasību izskatīšanai, grāmatvedībai, iekšējās ziņošanas un saskaņošanas nolūkiem. Visi personas dati, kas attiecas uz Lietotāja lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos, tiek dzēsti desmit gadu laikā pēc tam, kad Lietotājs ir dzēsis savu lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos, izņemot personas datus, kas nepieciešami dažās retās situācijās, piemēram, tiesvedībā.
Analytics datus par Lietotājiem, kuriem nav lietotāja konta IziPizi Pakalpojumos, mēs glabājam 90 dienas.

8. JŪSU TIESĪBAS
Piekļuves tiesības
Jums ir tiesības piekļūt un saņemt informāciju par mūsu apstrādātajiem Jūsu personas datiem. Mēs dodam jums iespēju apskatīt atsevišķus datus Jūsu IziPiziAPP Profilā lietotāja kontā vai pieprasīt savu personas datu kopiju, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.
Tiesības atsaukt piekrišanu
Ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, Lietotājs jebkurā laikā var bez maksas atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana var mazināt iespēju izmantot IziPiziAPP pakalpojumus. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas piekrišanā balstītās apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukšanas.
Tiesības labot
Jums ir tiesības, sazinoties ar mums, labot un papildināt nepareizus vai nepilnīgus savus personas datus, ko mēs glabājam. Jūs varat labot vai atjaunināt dažus personas datus savā IziPiziAPP Pakalpojumu lietotāja kontā.
Tiesības uz dzēšanu
Jūs varat pieprasīt mums arī dzēst Jūsu personas datus no mūsu sistēmām, piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika savākti. Mēs izpildīsim šādu pieprasījumu, ja vien mums nav tiesiska pamata nedzēst datus. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka gadījumā, ja Jūs vēlēsieties dzēst šādu informāciju, mēs nevarēsim Jums nodrošināt IziPiziAPP Pakalpojumus vai noteiktas to funkcijas.
Tiesības iebilst
Jums var būt tiesības iebilst pret noteiktu Jūsu personas datu izmantošanu, ja šādi dati tiek apstrādāti citam mērķim, nekā nepieciešams IziPiziAPP Pakalpojumu sniegšanai vai juridisko saistību pildīšanai. Piemēram, Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu personas datu apstrāde tiktu pārtraukta tiešās tirdzniecības vai profila izveidošanas nolūkos, pamatojoties uz leģitīmām interesēm. Ja Jūs iebilstat pret tālāku Jūsu personas datu apstrādi, tas var novest pie ierobežotākām iespējām izmantot IziPiziAPP Pakalpojumus.
Tiesības uz apstrādes ierobežošanu
Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam personas datu apstrādi, piemēram, gadījumā, kad Jūsu pieprasījums dzēst, labot jūsu datus vai vērtēt Jūsu iebildumus pašlaik tiek izskatīts un/vai kad mums nav likumīgu iemeslu apstrādāt Jūsu datus. Gadījumos, kad datu apstrāde ir tikusi ierobežota, Jūsu dati tiks saglabāti un turpmāk vairs netiks apstrādāti. Piemēram, ja Jūs būsiet izteicis iebildumus par savu datu precizitāti, šādu datu apstrāde tiks ierobežota līdz brīdim, kad tiks nodrošināta datu pareizība. Tomēr tas var novest pie mazākām iespējām izmantot IziPiziAPP pakalpojumus.
Tiesības uz datu pārnesamību
Ja datu apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem un pamatojoties uz līgumu vai piekrišanu, Jums ir tiesības saņemt Jūsu sniegtos personas datus strukturētā un plaši lietojamā formātā un patstāvīgi nosūtīt šos datus trešajai personai.
Kā izmantot savas tiesības
Minētās tiesības var izmantot, nosūtot mums vēstuli vai e-pasta vēstuli uz iepriekš norādītajām adresēm, iekļaujot šādu informāciju: pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Mēs varam pieprasīt papildu nepieciešamo informāciju Lietotāja identitātes apstiprināšanai. Mēs varam atteikt pieprasījumus vai pieprasīt samaksu pieprasījumiem, kuri ir ar nepamatoti atkārtojošu raksturu, pārmērīgi vai acīmredzami nepamatoti.

9. TIEŠĀ TIRGVEDĪBA
SIA IziPizi var nosūtīt Jums informāciju, jaunumus un piedāvājumus par IziPiziAPP Pakalpojumiem, pamatojoties uz klienta attiecībām, kas pastāv starp Jums un SIA IziPizi. Citos gadījumos Jums netiks sūtīti tiešās tirgvedības paziņojumi, ja Jūs tam nebūsiet devis skaidru piekrišanu. Lietotājam ir tiesības aizliegt mums izmantot Lietotāja personas datus tiešās tirgvedības vajadzībām, tirgus izpētei un profilēšanai, kas veikta tiešās tirgvedības vajadzībām, jebkurā laikā sazinoties ar mums iepriekš norādītajās adresēs

10. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA
Gadījumā, ja Lietotājs uzskata, ka mūsu personas datu apstrāde nav saderīga ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem, Lietotājs var iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei Latvijā

11. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA
Mēs izmantojam administratīvus, organizatoriskus, tehniskus un fiziskus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu savāktos un apstrādātos personas datus. Pasākumi ietver, piemēram, atbilstīgos gadījumos, šifrēšanu, pseidonimizāciju, ugunsmūrus, drošas iekārtas un piekļuves tiesību sistēmas. Mēs regulāri pārbaudām IziPiziAPP Pakalpojumu, sistēmu un pārējo aktīvu drošību.
Ja, neraugoties uz drošības pasākumiem, rodas drošības pārkāpums, kas varētu negatīvi ietekmēt Lietotāju privātumu, mēs, cik vien drīz iespējams, informējam attiecīgos Lietotājus un citas skartās puses, kā arī attiecīgās iestādes, ja to pieprasa piemērojamie datu aizsardzības likumi.SIA IziPizi

Reģistrācijas numurs: 40203272626
Juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 140 - 1, LV-1012
Banka: "Paysera LT" UAB
SWIFT kods: EVIULT2VXXX
Konta numurs: LT763500010010529276